2023

5. února


Liberecká ODS www.ods.cz napište nám

Aktuálně:

15.3.2022

NOVINKY ODS

Více ]

28.2.2022

NOVINKY ODS

Více ]

21.2.2022

NOVINKY ODS

Více ]

17.1.2022

NOVINKY ODS

Více ]

19.11.2021

NOVINKY ODS

Více ]

archiv novinek ]


Aktuality:


[ zpět ]

PROGRAM ODS LIBEREC 2014

1.7.2014

 Hlavní programové priority

  • Oživíme město
  • Zajistíme bezpečnost a čistotu města
  • Zajistíme kvalitní a dostupné školy
  • Vybudujeme další sportoviště u škol
  • Zrekonstruujeme a zprovozníme objekt bývalé galerie na spolkový dům a dům sociálních služeb
  • Snížíme zadlužení města
  • Zachováme liberecká divadla ve stávající podobě

 

 PODROBNÝ PROGRAM SI MŮŽETE PŘEČÍST ZDE

 Oživíme město

Jeden ze základních problémů města spatřuje ODS ve vylidnění centra města, proto máme v plánu:

Navrátit centru města život. Tradiční ryze městský způsob života v centru bychom rádi revitalizovali podporou investic do většího přiblížení služeb občanům a zřizováním kvalitních parkových úprav, hřišť atp.

·       Podpořit veškeré aktivity a iniciativy směřující k rozvoji drobného podnikání. Naším cílem je znovu přivést lidi do centra.

·       Maximálně podpořit pořádání kulturních a společenských akcí v ulicích města a na náměstích.

·       Provést zásadní revizi parkovacího systému města.

·         Podpořit výstavbu bytů v centru vytvořením podmínek pro investory a zlepšením infrastruktury (komunikace, inženýrské sítě).

 

 
 Zajistíme kvalitní a dostupné školy

Dlouhodobou prioritou ODS je zajištění kvalitní a dostupné sítě škol. Hlavním problémem následujícího volebního období je zajištění optimálních kapacit v našich základních školách.

·         Zajistíme dostatečné a místně dostupné kapacity základních škol.

·         Stabilizujeme kapacity mateřských škol.

·         Zajistíme dodržování systému obnovy majetku školské infrastruktury.

·         Vyhlášku o spádových obvodech budeme upravovat na základě dlouhodobých potřeb města a strategie rozvoje školství ve městě.

·         Připravíme nové projekty pro získání státních a evropských dotací  v oblasti školství a budeme je postupně realizovat.

 
 Zajistíme čistotu a bezpečnost města

Chceme zajistit příjemné prostředí pro život obyvatel Liberce  a jsme přesvědčení, že takové prostředí předpokládá čistotu a bezpečnost města.

·        Zvýšíme kvalitu a efektivitu při zajišťování komunálních služeb s důrazem na zajištění čistoty ulic města a veřejných prostranství.

·        Zvětšíme počet strážníků v ulicích, především v centru a problémových lokalitách.

·        Zlepšíme bezpečnost u škol.

·        Zasadíme se o komplexní řešení problematiky čistoty města, ať už se jedná o řešení černých skládek a nepořádku na veřejných i soukromých pozemcích, svoz odpadu, třídění, ale i problematiku znečišťování prostor psími exkrementy apod.

·        Budeme pokračovat v podpoře a rozvoji dobrovolných hasičských sborů.

 

 Zrekonstruujeme a zprovozníme objekt bývalé galerie  na spolkový dům a dům sociálních služeb

Město Liberec na sebe v roce 2014 přebírá odpovědnost za Liebigův zámeček, jeden z významných historických objektů města. Jedná se o bývalé sídlo Oblastní galerie, která se přestěhovala do nově zrekonstruovaných Libereckých Lázní. ODS bere odpovědnost za tento objekt velmi vážně a je připravena řešit otázku jeho rekonstrukce i zajištění budoucí náplně a provozu

Vyvoláme širokou diskuzi o budoucí náplni a využití objektu bývalé galerie.

Budeme podporovat a prosazovat projekt rekonstrukce a zprovoznění Liebigova zámečku na spolkový dům a dům sociálních služeb.

Zasadíme se o získání finančních prostředků na rekonstrukci objektu ze strukturálních fondů EU.

 Vybudujeme další sportoviště u škol

Liberecké základní školy leží v přirozených spádových obvodech, které mají svůj smysl nejen z hlediska vzdělávání, ale i z hlediska dostupnosti sportovní infrastruktury. ODS již v předchozích volebních obdobích prosazovala projekt „Hřiště u škol“, který byl realizován nejen pro žáky daných škol, ale i pro širší veřejnost. I v rámci nyní končících Integrovaných plánů města byly v tomto volebním období realizovány projekty hřišť u škol (Švermova, Aloisina výšina), které připravila ODS v minulém volebním období.

·         Budeme pokračovat v budování nových víceúčelových hřišť a sportovišť při našich základních školách, stejně jako v rekonstrukci stávajících.

 Snížíme zadlužení města

ODS je si velmi dobře vědoma ekonomických potíží města a je za ně připravena převzít svůj díl odpovědnosti především při hledání východisek.

·         Výrazně snížíme zadlužení města (až o 25% do konce roku 2018)  a dluhovou službu (až o 50 % do konce roku 2018).

·         Veškeré mimořádné příjmy města budeme prioritně směrovat na snížení dluhu města.

·         Budeme podporovat takové investice, které ve svém důsledku povedou ke snížení provozních nákladů.

·       Nové investice budeme realizovat mimo jiné na základě studií dopadů na provozní výdaje rozpočtu města a na základě zcela jasně definovaných přínosů a stanovených měřítek úspěšnosti.

·       Vytvoříme lepší podmínky pro spolupráci městských organizací a prosadíme integraci a sdílení služeb s cílem snížení provozních výdajů celé městské skupiny.

 Zachováme liberecká divadla ve stávající podobě

Vnímáme Naivní divadlo Liberec a Divadlo F. X. Šaldy jako součást kulturního bohatství města a zároveň jako jediné dva institucionální představitele profesionálního živého umění v celém Libereckém kraji. Zároveň je považujeme za základními prvky kulturního podhoubí celého města, ze kterého vyrůstá celá řada dalších kulturních aktivit vzdělávacího, spolkového či soukromého charakteru. Proto vidíme zachování a podporu provozu Naivního divadla a udržení třísouborového Divadla F. X. Šaldy jako zásadní prioritu pro rozvoj kulturního prostředí ve městě.

·         Budeme aktivně prosazovat politiku vícezdrojového financování kulturních institucí ve městě.

·         Budeme prosazovat rekonstrukci technického zázemí a výstavbu nového zázemí pro umělce Divadla F. X. Šaldy s využitím prostředků z fondů EU.

·         Udržíme provoz našich divadel ve stávající podobě. 

 

 

[ zpět ]

VyhledáváníPřihlášení


Odkazy

 Petr Beitl

Poslanec PS PČR

 

blog.idnes.cz

ODS Jablonec nad Nisou, Komenského 23/7, 466 01 Jablonec nad Nisou
Tel.: 910 980 110, GSM: 603 489 934, E-mail: os.jablonec@ods.cz