2023

5. února


Liberecká ODS www.ods.cz napište nám

Aktuálně:

15.3.2022

NOVINKY ODS

Více ]

28.2.2022

NOVINKY ODS

Více ]

21.2.2022

NOVINKY ODS

Více ]

17.1.2022

NOVINKY ODS

Více ]

19.11.2021

NOVINKY ODS

Více ]

archiv novinek ]


Aktuality:


[ zpět ]

PROGRAM

28.9.2018

 

ZODPOVĚDNÉ A PROSPERUJÍCÍ MĚSTO
= Ekonomicky zdravé město 

Finanční priority jsou školy, školky, doprava a přehrada.

- Budeme pokračovat v nastaveném trendu smysluplných investic

- Podpoříme rozvoj infrastruktury a udržování stávajících infrastruktur potřebných pro život občanů ve městě

- Zajistíme financování obnovy městských majetků z vlastních z dotačních zdrojů

- Na provoz státní správy vynakládat nezbytně nutné prostředky, s cílem maximální efektivnosti provozu

- Smysluplné využívání dotačních programů u investičních projektů zvažovat jejich budoucí provozní náklady

JABLONECKÁ RADNICE

Náš společný prostor, místo pro slušné jednání se vzájemnou úctou.

- Zajistíme kvalitní a profesionální servis bez navyšování počtu úředníků
- Budeme nadále podporovat formy osobní, písemné i elektronické komunikace, výběr necháme občanům
- Infocentrum radnice – musí být místem pro rady a pomoc občanům, rodinám, seniorům i handicapovaným
- Informace o městských financích budou nadále přístupné pro všechny občany
- Nadále budeme organizovat pravidelná setkávání s občany z jednotlivých částí města
- Zavedeme projekt „Mám nápad pro Jablonec“ - realizace návrhu občanů vzniklých ze soutěže
- Strategické stavební projekty budeme vždy řešit architektonickou soutěží
- Budeme nadále pokračovat v systematické rekonstrukci a modernizaci všech vnitřních i venkovních prostor pro občany a úředníky. Veškeré projekty budeme připravovat s respektem k odkazu architekta radnice Karla Wintra.

MĚSTO PRO SVÉ OBYVATELE 

- Revitalizace sídlišť a obytných částí, včetně úprav komunikací a prostoru pro volnočasové aktivity
- Budování infrastruktury v rozvíjejících se lokalitách
- Vybudování nového systému na likvidaci a zpracování odpadů v areálu bývalé výtopny Brandl
- Vybudování technické infrastruktury pro obyvatele Proseče

- Pokračování v přestavbě chodníků s ohledem na bezbariérovost
- Využití ploch v okolí sportovní haly u přehrady
- Rozšíření parkovacích míst na sídlištích
- Pokračovat v obnově městského hřbitova
- Další zdokonalování systému odpadového hospodářství
- Podpora startovacích bytů pro mladé rodiny a podpora domů zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením
- Obnova kontejnerových stání na odpad, včetně výstavby podzemních kontejnerů
- Podpora dostavby proluk ve stávající zástavbě
- Vybudování dětského světa – hřiště pro děti, včetně hygienického zázemí se správcem
- Organizování společných nákupu energií i pro občany
- Finanční podpora na budování čističek a kanalizačních přípojek
- Vypsání dotačního programu pro občany, kteří přejdou na ekologický způsob vytápění

 


JABLONEC SNADNO DOSTUPNÝ VŠEM 

Podpora dopravy je naší rozpočtovou prioritou. 

- Zahájíme výstavbu vnitřního okruhu města
- Zasadíme se o urychlenou výstavbu západního obchvatu
- Budeme investovat do světelných křižovatek v krizových místech, kde vznikají kolony a zdržují občany
- Výstavba cyklostezek a cyklotras na území města s napojením na Jizerské hory a mezinárodní cyklostezku Odra-Nisa
- Navýšíme parkovací kapacity na sídlištích a v ostatních částech města
- Zajistíme městskou dopravu pomocí dopravního podniku
- Zajistíme úpravu komunikací SNP a Na Hutích pro bezpečný průjezd kamionů i pod železničním viaduktem
- Bezplatné jízdné pro seniory a studenty
- Vybudování sběrného parkoviště pro kamiony mimo obydlené zóny
- Výstavba nového dopravního terminálu v prostoru bývalé tržnice
- Instalace nového městského informačního systému
- Postupné přebudování přechodů pro chodce, na přechody s vyšší bezpečností
- Zavést v Jablonci sdílená kola
- Postupná výstavba nabíjecích stanic pro elektromobilitu
- Realizace přeložky Průběžné ulice
- Zajištění vyšší bezpečnosti na přechodech pro chodce

JABLONEC JE MĚSTEM SPORTU

Sportem ku zdraví i k větší slávě našeho města.

- Zajistíme další podporu sportovních klubů pečujících o děti a mládež s možností víceletého financování pro významné a úspěšné kluby a oddíly
- Budeme pokračovat v revitalizaci veřejných i školních sportovišť s optimálním využitím dotačních titulů
- Zajistíme podporu sportovním akcím s nadregionálním významem
- Budeme pokračovat ve zlepšování efektivity využití městských sportovišť a jejich správy
- Nadále budeme zajišťovat podporu mimořádně talentovaných sportovců a olympioniků našeho města
- Zahájíme práce na vybudování nové přístupové cesty do běžeckého a biatlonového areálu „Kolečko“

ENERGETICKÁ POLITIKA

- Jablonecká městská teplárna musí zůstat v majetku města a dále se rozvíjet
- Stávající areál výtopny Brandl přebudujeme na moderní centrum pro zpracování odpadu
- Budeme pokračovat a urychlíme likvidaci starých parovodů hyzdících město
- Město Jablonec musí usilovat o to, aby Jablonecká teplárna pokračovala v projektu zvyšování účinnosti energetické soustavy, například instalací kogeneračních jednotek
- Pokračovat v energetických projektech, snižující energetickou náročnost v městských budovách, školách a školkách

ŠKOLSTVÍ - nejlepší investice do budoucnosti

Podpora školství a modernizace škol je naší rozpočtovou prioritou.

- Výstavbou nových MŠ zajistíme navýšení jejich kapacit 
- Budeme pokračovat v obnovách sportovních areálů škol
- Nadále budeme financovat modernizaci škol a školských zařízení
- Budeme pokračovat v systémové spolupráci škol a městské policie v oblasti prevence kriminality
- Budeme komunikovat s vedením škol a školských zařízení, poskytovat jim nezbytně nutnou právní a legislativní pomoc
- Poskytneme vedením škol aktivní pomoc při získávání dotací a grantů
- Podpoříme organizace, které nabízejí péči o děti do 3 let věku 
- Podpoříme rozvoj zájmových a mimoškolních aktivit mládeže ZUŠ a Vikýř
- Budeme podporovat komunikaci škol s podnikatelskou sférou - spolupráci škol s jabloneckými firmami 
- Pokračovat v podpoře vysokoškolského vzdělání v Jablonci
- Nadále přispívat na prázdninové aktivity jabloneckých dětí v Jablonci nad Nisou

PŘEHRADA

Jablonecké moře je naší výkladní skříní, při plánování všech investičních akcí na přehradě budeme respektovat její přírodní charakter. 

- díky plánované přeložce ulice Průběžné pod Břízkami uzavřeme kolem přehrady okruh bez aut, další část této strasy povedeme směrem k Pasecké štole po pozemcích na Tajvanu
- vybudujeme nové Sluneční lázně dle projektu architekta Stolína a poradního sboru architektů
- vybudujeme nová multifunkční WC dle výsledků architektonické soutěže
- budeme usilovat o vykoupení všech pozemků na Tajvanu
- vybudujeme novou základnu pro vodní záchranou službu

BEZPEČNÝ JABLONEC 

Zvyšování pocitu bezpečí je trvalý úkol. 

- zvyšování motivace a výkonu strážníků městské policie (MP)
- upřednostňování pochůzkové činnosti hlídek MP u školských zařízení
a v problémových oblastech
- podpora práce okrskářů z řad MP i policie ČR
- podpora projektu asistentů kriminality z řad romských obyvatel města
- stálá kontrola pořádku v parcích prostřednictvím pracovníků veřejných prací
- v problémových lokalitách aktivně vyhlašovat zóny bez doplatků na
bydlení – omezit podnikání s chudobou
- zveřejnění mapy bezpečnosti města
- podpora spolupráce městské a státní policie – pravidelné schůzky, společné hlídky
- rozšíření a modernizace kamerového systému (inteligentní bezpečnostní kamery - rozeznávání SPZ, obličejů, pohybu)
- upřednostnění prevence a domluvy, represi používat především na ty, kteří se přestupků dopouštějí opakovaně
- používání USB kamer při zákrocích strážníků jako záruka pro oboustranné zodpovědné jednání
- zajištění větší bezpečnosti na pozemních komunikacích prostřednictvím moderních technických zařízení (radary, úseková měření rychlosti, uskutečňování konkrétních a efektivních projektů v oblasti prevence kriminality i protidrogové prevence)
- preventivní přenášky pro děti a rodiče na téma hrozby sociálních sítí a kyberkriminalita
- podpora preventivních projektů pro seniory v našem městě (Senior akademie) podpora činnosti krizových štábů, spolupráce v systému IZS, nácvik účinných postupů v krizových situacích
- podpora jednotek dobrovolných hasičů
- podpora činnosti Jabloneckého Červeného kříže
- podpora činnosti vodní záchranné služby na přehradní nádrži 

 

LEPŠÍ SLUŽBY PRO JABLONEC 


Tam, kde to bude při přípravě městských investičních projektů možné a vhodné, budeme využívat interaktivní systém „Smart city“(chytré město). Chceme využít zkušenosti z jiných měst, celého světa a sami jít příkladem.

- Inteligentní energetické systémy – teplárna, systém investic EPC – financování z budoucích úspor
- Inteligentní městské osvětlení – komunikuje s centrálním pultem
- Inteligentní systémy řízení dopravy - semafory
- Inteligentní informační systém pro turisty
- Inteligentní parkování – informace o obsazenosti klíčových parkovišť, platba parkovného
- Inteligentní MHD – info o pohybu autobusů, bezhotovostní platby
- Inteligentní bezpečnostní kamery – rozeznávání SPZ, obličejů, pohybu
- Podpora elektromobility – nabíjecí stanice v terminálu
- Podpora CNG dopravy (auta a autobusy na plyn)
- Sdílené dopravní prostředky – kola, auta
- On-line info o pohybu vozidel zimní údržby
- Chytrá klíčenka pro žáky a studenty – prvek pasivní bezpečnosti, průkazy, knihovna, zámky, školní jídelna, jízdenka MHD
ZDRAVOTNICTVÍ
= Dobře fungující nemocnice

Jablonecká nemocnice i nadále zůstane městu. 

- Dokončíme nový Pavilon intenzivní medicíny a další navazující investice
- Spolupráce a podpora dobrovolných spolků, Českého červeného kříže a dobrovolných hasičů je naší prioritou
- Vytvoříme podmínky pro setrvání odborníků v Jablonci 
- Zatraktivníme dárcovství krve
 
 
 
 JABLONEC PEČUJÍCÍ

Jablonec se stará o své občany. Podporuje aktivní i nemohoucí, v sociální oblasti podává pomocnou ruku tam, kde je to skutečně potřeba.
Podpoříme systém komunitního plánování sociálních služeb. Prioritou pro nás je víceleté financování registrovaných sociálních služeb ze strany města. 

- podpoříme startovací byty pro mladé rodiny a domy s byty zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením
- nabídneme práci pro dlouhodobě nezaměstnané
- podpoříme organizace pečující o občany se sníženou soběstačností 
- dáme zelenou projektům pro seniory
- využijeme bývalou porodnici v Bezručově ulici pro sociální oblast
- podpora organizací působící v oblastech prevence sociálního vyloučení
- podpora Senior dopravy přátelské lidem s hendikepem
- vhodné a efektivní rozšiřování prostor pro smysluplné trávení volného času zejména pro ohrožené skupiny obyvatel (např. Spolkový dům II., 2. patro Kruháče, prostory pro scházení klubů seniorů) – možnost využít objektu starých lázní
- zvyšování prestiže pracovníků v sociálních službách, podpora nových ošetřovatelských metod a inovačních přístupů v poskytování sociálních služeb, ocenění Jablonecká pečovatelka
 


KULTURA 
= Jablonec plný života

Vážíme si našeho jabloneckého kulturního dědictví i všech, kteří
v oblasti kultury působí. 

- podpoříme širokou kulturní nabídku po celý rok a pro všechny generace
- za prioritní považujeme podporu aktivitám pracujícím s dětmi a mládeží, především ZUŠ
- nadále budeme participovat na všech místních kulturních scénách, městských i soukromých, včetně kin
- podpora kulturních spolků a místních akcí či festivalů
- podpora místních umělců
- podpora mimořádných talentů a úspěchů v oblasti kultury
- prioritní podpora akcí, které mají souvislost s regionální tradicí výroby skla a bižuterie, mincovnictví
- podpora spolupráce s církvemi
- opravy městských i soukromých architektonicky významných objektů
- opravy a instalace velkých i drobných památek a uměleckých děl
- pokračování v obnově významných i drobných památek, podpora varhan a kostilních hodi

TURISTIKA

Turisté vítáni – autem, vlakem, autobusem, tramvají, na kole, s lyžemi i pěšky. 

- vybudujeme nový terminál hromadné dopravy s podzemním parkovištěm jako atraktivní bránu do města
- rekonstrukcí Kulkovy vily na Palackého ulici získáme nový turistický produkt, který bude atraktivní základnou okruhu architektury města
- vybudujeme nový orientační a informační systém města
- nadále budeme podporovat propojení města s trasami Jizerské magistrály i magistrálu samotnou
- podporujeme myšlenku vybudování nejvyšší umělé horolezecké stěny na světě na komíně na Brandlu
- nadále budeme podporovat propagaci městských zařízení prostřednictvím projektu Jizerky CARD - karty pro návštěvníky Jizerských hor
- budeme nadále podporovat provoz cyklo a skibusů
- zajistíme bezpečný pohyb cyklistů na Turnovské směrem na Rádlo
- dokončíme rekonstrukci plaveckého bazénu
- zpracujeme studii městského kempu v území pod bazénem
- nadále budeme podporovat veletrh cestovního ruchu Euroregion
- podpoříme podnikatelské projekty zacílené na cestovní ruch v tradičních průmyslových odvětvích – např. veletrh Křehká krása
- budeme nadále rozvíjet zázemí pro všechny návštěvníky přehrady
- budeme pokračovat v v rozvoji hlavních městských sportovišť, aby nabízela konkurenceschopné podmínky pro tréninkové kempy sportovců z Evropy i celého světa

 

 

[ zpět ]

VyhledáváníPřihlášení


Odkazy

 Petr Beitl

Poslanec PS PČR

 

blog.idnes.cz

ODS Jablonec nad Nisou, Komenského 23/7, 466 01 Jablonec nad Nisou
Tel.: 910 980 110, GSM: 603 489 934, E-mail: os.jablonec@ods.cz