2023

5. února


Liberecká ODS www.ods.cz napište nám

Aktuálně:

15.3.2022

NOVINKY ODS

Více ]

28.2.2022

NOVINKY ODS

Více ]

21.2.2022

NOVINKY ODS

Více ]

17.1.2022

NOVINKY ODS

Více ]

19.11.2021

NOVINKY ODS

Více ]

archiv novinek ]


Aktuality:


[ zpět ]

Seznamte se s programem ODS v Jablonci

19.9.2019

Volební program ODS Jablonec pro volby do obecního zastupitelstva

 

VOLBY JABLONEC 2010

Rozvoj a prosperita města – náš společný cíl

 

ENERGETIKA A TEPLÁRENSTVÍ

Složitá otázka žádá zodpovědný přístup


ŠKOLSTVÍ

Školství – nejlepší investice do budoucna

 • zajistíme systémovou modernizaci škol a školských zařízení
 • budeme na partnerské bázi otevřeně komunikovat s vedením škol a školských zařízení
 • poskytneme vedením škol aktivní pomoc při získávání dotací a grantů
 • podpoříme rozvoj vysokoškolského vzdělávání ve městě
 • dokončíme realizaci projektu výstavby předškolního zařízení v areálu nemocnice
 • podpoříme organizace, které nabízejí péči o děti do 3 let věku
 • podpoříme rozvoj zájmových a mimoškolních aktivit mládeže, například pořádáním soutěží
 • budeme podporovat komunikaci škol s podnikatelskou sférou při plánování dalšího vzdělávání mládeže
 • budeme řešit ve spolupráci s Krajským úřadem problematiku speciálního školství
 • budeme podporovat zachování sportovních škol

 


FINANCOVÁNÍ, ROZPOČET

Zodpovědný přístup, zbytečně ani koruna


BEZPEČÍ

Jablonec nad Nisou – bezpečné město

 • dáme přednost prevenci před represí
 • budeme realizovat konkrétní a efektivní projekty v oblasti prevence kriminality i protidrogové prevence
 • podpoříme preventivní projekty pro seniory v našem městě (Senior akademie)
 • dokončíme kamerový systém a jeho využití ve prospěch občanů s jasným vymezením používání a jeho dosahu
 • zlepšíme účinnost služby Městské policie
 • městská policie musí být službou, která bude stát na straně slušných občanů se zamezením prvků policejní šikany
 • zajistíme větší bezpečnost na pozemních komunikacích prostřednictvím preventivních, pouze v krajním případě represivních opatření
 • podpora činnosti krizových štábů, nácvik účinných postupů v krizových situacích
 • podpoříme činnost vodní záchranné služby na přehradní nádrži Mšeno
 • prosazovat opatření, která povedou ke zvýšení bezpečí občanů na veřejných prostranstvích a v parcích


SOCIÁLNÍ OBLAST

Doma si pomáháme, nejen slovy

 • podpora systému komunitního plánování
 • podpora organizací a spolků zabývajících se péčí o sociálně potřebné občany
 • odpovědné využití finančních prostředků určených pro sociální oblast tak, aby byly co nejlépe využity
 • zřízení Sociálního informačního centra (kontaktní místo pro občany v nouzi)
 • rozvoj vzdělávací a aktivizační činnosti seniorů
 • nezaměstnané občany využívat pro práci ve prospěch města


BYTOVÁ POLITIKA

Investice do bydlení – projev zodpovědnosti

 • pokračovat v cílené privatizaci městského bytového fondu s upřednostněním prodeje objektů, které nebude v budoucnu možné rekonstruovat a opravovat z městského rozpočtu
 • důsledně dodržovat strategii, že finance z prodeje majetku musí být použity výhradně na opravy a rekonstrukce zbylého bytového fondu
 • při privatizaci bytových domů, vytvářet motivační nástroje pro nové majitele, které je budou nutit objekty rekonstruovat
 • zefektivnit a zlevnit správu bytového fondu a veškerého nemovitého majetku ve vlastnictví města s ohledem na stále se snižující stav majetku
 • účelně podporovat výstavbu a opravu bytů, které slouží jako sociální a byty pro mladé začínající rodiny
 • usilovat o rozšíření počtu objektů se sociálními byty
 • podporovat projekty řešící parkování v sídlištních lokalitách a aktivně se na nich podílet
 • pokračovat v revitalizaci sídlišť a obytných částí, zejména v oblasti úprav komunikací, parků, zelených ploch a malých hřišť pro volnočasové aktivity
 • příprava dalších lokalit pro individuální bytovou výstavbu
 • nebudeme prodlužovat nájemní smlouvy občanům, kteří narušují pravidla občanského soužití nebo neplatí nájemné


ZDRAVÍ

Zdraví na prvním místě životních hodnot

 • město Jablonec zůstane i nadále vlastníkem jablonecké nemocnice
 • město poskytne každoročně příspěvek ze svého rozpočtu na obnovu přístrojového vybavení, aby nemocnice zůstala i nadále špičkovým zdravotnickým zařízením
 • ve spolupráci s krajským úřadem a zdravotními pojišťovnami vytvoříme centrum služeb na hranici zdravotnické a sociální oblasti, které bude integrovat denní stacionář pro seniory, domácí péči, mobilní hospicovou péči a geriatrickou ambulanci
 • vybudujeme nové ambulantní onkologické pracoviště v areálu nemocnice
 • nabídneme krajskému úřadu bezplatně pozemek a spolupráci při výstavbě hospice

 
DOPRAVA

Dopravní zklidnění centra a okolí přehrady

 • budeme prosazovat odklon tranzitní dopravy mimo centrum a mimo okolí přehrady západní tangentou
 • snížíme dopravní zátěž na křižovatkách Palackého - Na Osadě a U Zeleného stromu, pomocí západní tangenty a jižního obchvatu
 • budeme podporovat hromadnou dopravu - řešení terminálu (přestupního místa pro MHD, vlak a tramvaj), zastávka MHD včetně zázemí v ul. Kamenná, volná jízdenka pro seniory
 • zvýšíme rozsah oprav místních komunikací a chodníků včetně bezbariérových řešení a cyklostezek
 • budeme řešit parkování v centru i na sídlištích (Horní náměstí, nemocnice)
 • dopravní řešení Horní náměstí, Pod Baštou, Smetanova, Mlýnská
 • dokončení rekonstrukce ul. Lidická a 5. května
 • pružná a efektivní zimní údržba komunikací


PŘEHRADA

Jablonecká přehrada – rekreace a ochrana před povodněmi

 • budeme pokračovat v účinném boji proti biologickému znečištění
 • ve spolupráci s povodím Labe zajistíme pravidelný monitoring a vyhodnocování kvality vody na jednotlivých přítocích
 • ve spolupráci s Janovem řešit situaci na přítoku z povodí Bílé Nisy
 • odkanalizovat poslední zbývající objekty v povodí Mšenského potoka
 • vybudování protipovodňové ochrany města - nová štola (na Brandl) a převedení povodňových průtoků touto štolou (přes přehradu), mimo město
 • ve spolupráci s povodím Labe zajistíme vyčištění dna přehrady od sedimentů
 • budeme systémově zlepšovat služby pro návštěvníky – stánky, hřiště, WC, sprchy


TURISTIKA – CESTOVNÍ RUCH

Jablonec a Jizerské hory – lákavý cíl

 • podpoříme rozvoj a propagaci sítě cyklotras a značených turistických tras
 • dokončíme areál plaveckého bazénu vybudováním zázemí pro stanování a obytná auta
 • podpoříme podnikatelské aktivity zaměřené na cestovní ruch
 • propagace turistických možností a cílů na území města a v bezprostředním okolí, včetně zajištění jejich údržby

  

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Zdravé životní prostředí – silná stránka Jablonce

 • revitalizace Nisy a přilehlých oblastí v centru města – atraktivní vodní stavby, parkové úpravy, cesty pro pěší
 • účinná ochrana města před povodněmi – výstavba protipovodňové štoly se zajištěním financí mimo rozpočet města
 • odkanalizování dalších oblastí města – v Kokoníně, Proseči, za třetí přehradou, v Pasekách
 • vybudování nového překladiště odpadů mimo oblast bytové zástavby, zdokonalení systému odpadového hospodářství
 • efektivní správa a údržba městských pozemků včetně veřejné zeleně a úklidu veřejných prostranství


RADNICE

Radnice – odborný management, silný investor, vlídný kolega pro občany

Chceme, aby radnice byla místem:

 • kde občan je naším váženým klientem, důležitým kritikem a rádcem
 • kde se občanům poskytuje ve výkonu samosprávy a státní správy kvalitní, rychlý a profesionální servis
 • kde občan nalezne pochopení, ochotu a vstřícnost při řešení svých problémů
 • kde se dodržují právní normy a transparentnost veřejných zakázek
 • kde se bojuje s korupcí, kde je rovný přístup ke každému
 • kde je zavedeno manažerské řízení městského úřadu
 • kde vedoucí pracovníci mají jasně stanovenou zodpovědnost a kompetence
 • kde je zavedena otevřená a pravdivá informovanost o dění ve městě
 • kde jsou elektronicky zveřejněny podrobné výsledky všech hlasování, včetně informace, jak kdo hlasoval
 • kde budou pravidelně organizována setkání s občany v jednotlivých městských částech

 

KULTURA

Kultura – nabídka pro každého

 • udržet provoz Městského divadla včetně kostela svaté Anny, Eurocentra a kin
 • podporovat akce, které mají souvislost s regionální tradicí výroby skla a bižuterie
 • podporovat kulturní akce regionální i místní úrovně - festivaly, výstavy, veletrhy, koncerty všech hudebních žánrů, privátní klubové scény
 • obnovit systémové opravy památek nejen v Městské památkové zóně
 • zkvalitnit vybavení a provoz Městské knihovny
 • podporovat amatérské kulturní soubory a umělce - zejména aktivity, které pracují s dětmi a mládeží
 • optimalizujeme provoz Letního kino a přilehlého areálu


SPORT

Jablonec – i nadále město sportu

 • zajištění efektivní správy a využívání stávajících sportovišť
 • podpora sportovním oddílům a spolkům, zejména těm, které pracují s mládeží
 • dokončíme vycházkový okruh pro pěší a cyklisty kolem přehrady v návaznosti na areál Břízek
 • vybudovat zázemí pro provozování vodních sportů na přehradě

 

PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ

Podnikání – základ prosperity

 • podpora místních podnikatelů a podnikatelských záměrů
 • podporovat rozvoj průmyslové zóny a stávajících firemních areálů, se spoluúčastí na zajištění potřebné infrastruktury
 • spolupráce s Hospodářskou komorou při vytváření nových podnikatelských projektů v našem městě
 • využít Dolní náměstí pro podnikatelské aktivity - trhy, výstavy a prezentace firem
 • být nápomocen podnikatelské veřejnosti při získávání finančních prostředků z grantů
 • po dobu hospodářské krize podpořit obchodníky v pronajatých městských nebytových prostorách, např. formou slev na nájemném
 • připravit lokality pro nové investiční záměry - bytová výstavba, polyfunkční zástavba, parkovací domy, průmyslové areály, sport a rekreace. V těchto lokalitách se podílet na vybudování potřebné infrastruktury
 • zajistit práci pro firmy v regionu obnovou zastaralého bytového fondu v majetku města
DISKUZE 0 příspěvků
Vstoupit do diskuze

[ zpět ]

VyhledáváníPřihlášení


Odkazy

 Petr Beitl

Poslanec PS PČR

 

blog.idnes.cz

ODS Jablonec nad Nisou, Komenského 23/7, 466 01 Jablonec nad Nisou
Tel.: 910 980 110, GSM: 603 489 934, E-mail: os.jablonec@ods.cz